خدمات لجستیک ریژنه


چارتر لجستیک جنس های داخل کشور

این مدیریت شامل یکپارچه‌سازی اطلاعات، حمل و نقل، موجودی کالا، انبارداری، جابه‌جایی کالا و بسته‌بندی کالا های موجود در داخل کشور میباشد.چارتر لجستیک جنس های خارجی وارد شده

این مدیریت شامل یکپارچه‌سازی اطلاعات، حمل و نقل، موجودی کالا، انبارداری، جابه‌جایی کالا و بسته‌بندی وارد شده با توجه به چارتر های مجموعه ریــژنه میباشد.چارتر لجستیک جنس های تولید شده مجموعه ریژنه

این مدیریت شامل یکپارچه‌سازی اطلاعات، حمل و نقل، موجودی کالا، انبارداری، جابه‌جایی کالا و بسته‌بندی کالاهای تولید شده توسط مجموعه ریژنه میباشد.