چگونه حباب های ایجاده شده رزین اپوکسی را از بین ببریم ؟